Algemene diensten & verkoopsvoorwaarden

1.    Algemeen 

1.1.    Voor de toepassing van de onderhavige algemene voorwaarden moet worden verstaan onder: 

 • ARCSOM BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ARCSOM (hierna “ARCSOM”), met maatschappelijke zetel te Meanderveld 05-0401, 1651 Beersel (België), ingeschreven onder ondernemingsnummer 0882.128.391.
 • ARCSOM Diensten: ontwikkelings-, engineerings- en integratiediensten, in het bijzonder gericht op industriële automatisering van machines, productie en processen.
 • Klant: iedere onderneming die gebruik wenst te maken van de ARCSOM Diensten.
 • Opdracht: de omschrijving van de ARCSOM Diensten en van het resultaat dat de Klant mag verwachten zoals beschreven in de offerte van ARCSOM. 
 • Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene diensten & verkoopsvoorwaarden van ARCSOM.
 • Websitehttps://www.arcsom.com
 • De Klant en ARCSOM worden collectief Partijen en individueel Partij genoemd.
   

2.    Samenwerking

2.1.    Tijdens een intake gesprek zal de Klant alle noodzakelijke en nuttige informatie overmaken die ARCSOM in staat stelt een offerte op te maken en de Opdracht te beschrijven. Alle informatie die niet is overgemaakt en verwachtingen die niet zijn meegedeeld, maken geen deel uit van de Opdracht en kunnen enkel worden geïncorporeerd in de Opdracht na gezamenlijk schriftelijk akkoord van de Partijen over enig meerwerk.

2.2.    De samenwerking komt pas tot stand na ondertekening door de Klant van de door ARCSOM overgemaakte offerte en uitdrukkelijke aanvaarding van de bestelling door ARCSOM. Elke offerte kan door ARCSOM worden ingetrokken tot aan de aanvaarding door de Klant en vervalt automatisch na 30 dagen behoudens vermelding van enige andere periode op de offerte.

2.3.    De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing en maken integraal deel uit van de offerte. De Klant verzaakt aan elke toepassing van de bepalingen van zijn algemene of bijzondere voorwaarden, zelfs indien deze bedingen dat zij alleen geldig zijn. Partijen verklaren dat zij voor ondertekening van de offerte voldoende de tijd hebben genomen om informatie tussen elkaar uit te wisselen en de nodige vragen te stellen.

2.4.    De ARCSOM Diensten starten op het tijdstip zoals bepaald door Partijen in de offerte. Indien geen tijdstip is bepaald, dan zullen de ARCSOM Diensten hun aanvang vinden conform de planning van ARCSOM en een timing die redelijkerwijze mag verwacht worden in de sector waarin ARCSOM actief is.

2.5.    ARCSOM spant zich in om conform de offerte over te gaan tot oplevering van een eerste resultaat. ARCSOM zal de Klant informeren wanneer het eerste resultaat beschikbaar is. De Klant verbindt zich ertoe tijdig en op een volledige en gestructureerde manier feedback te geven.

2.6.    ARCSOM spant zich in om conform de offerte over te gaan tot oplevering van het finale resultaat. ARCSOM zal de Klant informeren wanneer het finale resultaat beschikbaar is. 

2.7.    De Klant verbindt zich ertoe zijn akkoord te verlenen met betrekking tot het finale resultaat. De Klant kan de aanvaarding uitsluitend weigeren ingeval van afwezigheid van overeenstemming met de essentiële specificaties van de Opdracht. Indien de Klant nalaat te reageren binnen tien (10) werkdagen na datum van de oplevering van het resultaat, wordt hij geacht stilzwijgend akkoord te zijn gegaan en het resultaat te hebben aanvaard. 

2.8.    De Klant kan het finale resultaat pas in gebruik nemen na betaling van alle met de opdracht verbonden facturen aan ARCSOM. 

2.9.    Na het afronden van de Opdracht heeft ARCSOM het recht om de Opdracht als referentiecase te vermelden voor marketingdoeleinden, behoudens ingeval van andersluidend schriftelijk akkoord tussen Partijen.

2.10.    Behoudens andersluidend akkoord tussen de Partijen staat ARCSOM niet in voor het bewaren van het resultaat en het bronmateriaal. Aanpassingen binnen een redelijke termijn na het afronden van de Opdracht zijn mogelijk na voorafgaand schriftelijk akkoord tussen de Partijen en mits het technisch mogelijk is voor ARCSOM om deze aanpassingen door te voeren.
 

3.    Betaling

3.1.    Alle betalingen gebeuren conform de prijsafspraken zoals gemaakt in de offerte. ARCSOM Diensten die in regie (aldus per gepresteerde werkuur) wordt uitgevoerd, worden gefactureerd op het moment van oplevering of op het einde van iedere maand. ARCSOM Diensten die tegen een vast bedrag worden uitgevoerd, worden behoudens andersluidend akkoord in de offerte gefactureerd als volgt: dertig procent (30%) van het vaste bedrag bij ondertekening van de offerte, zestig procent (60%) bij de eerste oplevering en (tien) 10% bij de finale oplevering. 

3.2.    Alle taken die ARCSOM dient te vervullen op verzoek van de Klant buiten de Opdracht zoals gespecifieerd in de offerte zullen worden beschouwd als meerwerk. Meerwerk wordt door ARCSOM gefactureerd aan de Klant in regie.

3.3.    De betalingen waarvan sprake in Artikelen 3.1 en 3.2 omvatten uitsluitend de vergoeding van ARCSOM voor enige geleverde prestaties. Deze vergoeding omvat geen:
3.3.1.    De kosten voor enig meerwerk, waaronder wordt verstaan: het uitvoeren van enige diensten die niet uitdrukkelijk voorzien zijn, het uitvoeren van enige diensten die het gevolg zijn van informatie, vragen, instructies van de Klant die niet op tijdstip van ondertekening door ARCSOM waren gekend, het uitvoeren van enige diensten die het gevolg zijn van het afwijken of aanpassen van de technische of functionele specificaties (of enige iteraties desbetreffend), het uitvoeren van enige diensten die het gevolg zijn van gewijzigde normeringen of regelgeving, het uitvoeren van enige diensten die het gevolg zijn van een onderzoek naar intellectuele eigendomsrechten van derden.
3.3.2.    De kosten die het gevolg zijn van tekortkomingen van de Klant, waaronder kosten verbonden met verloren tijd of materiaal, het laattijdig annuleren van afspraken of het niet nakomen van haar taken.
3.3.3.    De kosten van stijging van de grondstofprijzen of wijziging van wisselkoersen.
3.3.4.    De kosten verbonden met certificatie, keuring of testen door derden.
3.3.5.    De kosten van extra verzekeringen (voor bijvoorbeeld toevertrouwde goederen) of veiligheidsmaatregelen die vereist zouden zijn voor uitvoering van het project.
3.3.6.    De kosten van verplaatsingen, verblijf in binnen- of buitenland en verzending.
3.3.7.    De kosten verbonden met enige heftoestellen, apparaten, verbruiksgoederen en energie gevraagd door ARCSOM tijdens de installatie, integratie of het onderhoud.
3.3.8.    De kosten verbonden met verlichting, verluchting verwarming van de werkplaats waar de installatie, integratie of het onderhoud plaatsvindt.
3.3.9.    De kosten van enige ondersteuning door personeel van de Klant.
3.3.10.    De kosten van enige support door ARCSOM na het einde van de Opdracht.

3.4.    Alle betalingen zullen geschieden in Euro. De prijzen zijn netto, BTW niet inbegrepen.

3.5.    Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen Partijen of enige andersluidende vermelding vooraan op de factuur zijn de facturen uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum betaalbaar. Zij zullen vanaf hun vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning een interest opbrengen van twaalf procent (12%) per jaar pro rata berekend vanaf de vervaldag tot de betaling van het volledige bedrag. De Klant kan geen schuldvergelijking inroepen.

3.6.    In geval van niet-betaling van de factuur op haar vervaldag, heeft ARCSOM tevens het recht, zonder voorafgaande aanmaning, op een aanvullende vergoeding van tien procent (10%) van de totale som met een minimum van tweehonderdvijftig Euro (250 EUR).
 

4.    Opschortingen

4.1.    ARCSOM heeft het recht om de Opdracht of de voortzetting ervan op te schorten:

 • Ingeval de Klant nalaat om te betalen;
 • Ingeval er geen enkele feedback komt van de Klant die noodzakelijk is voor ARCSOM;
 • Indien het ARCSOM toeschijnt dat het krediet van de Klant aangetast wordt, bijvoorbeeld wanneer er gerechtelijke maatregelen genomen worden tegen die Klant en/of wanneer er zich zaken voordoen die de goede uitvoering van de overeengekomen verbintenissen bemoeilijken of onmogelijk maken.

4.2.    De opschorting van enige verplichtingen doet geen afbreuk aan het recht van ARCSOM om de samenwerking te beëindigen of om enige schadevergoeding te eisen.

4.3.    Enige voorschotten, gedeelte van de prijs, door de Klant betaald, kunnen aangewend worden tot compensatie van de door de ARCSOM geleden schade wegens wanprestatie of andere aan ARCSOM verschuldigde sommen.
 

5.    Ontbindend beding

5.1.    In geval van een ernstige tekortkoming door de Klant aan zijn verbintenissen, zoals onder andere het laattijdig betalen, het niet in ontvangst nemen van de bestelde ARCSOM Diensten of producten, kan ARCSOM de overeenkomst ontbinden zonder voorafgaande ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder afbreuk te doen aan de rechten van ARCSOM om enige schadevergoeding te eisen. 

5.2.    De wil tot ontbinding van ARCSOM zal genoegzaam blijken uit het feit van het versturen van een aangetekende brief die daarvan melding maakt.
 

6.    Intellectuele eigendom

6.1.    De Partijen erkennen dat zij elk eigenaar blijven van hun respectieve intellectuele eigendomsrechten. Er vindt geen enkele overdracht plaats van enige intellectuele eigendomsrechten behoudens indien andersluidend schriftelijk overeengekomen. 

6.2.    Behoudens enige andersluidend akkoord draagt ARCSOM geen software ontwikkelingen (en daar bijhorende broncode) in eigendom over aan een Klant, maar geeft ARCSOM aan de Klant een gebruiksrecht. De Klant verbindt zich ertoe enige software ontwikkelingen van ARCSOM niet te decompileren, reverse engineeren of op andere wijze de structuur, opbouw, werking, algoritmes en taal van de software te trachten achterhalen. 

6.3.    De Klant is verantwoordelijk voor enige data die of materiaal dat bezorgd worden aan ARCSOM om te gebruiken of te verwerken in het resultaat van de Opdracht. ARCSOM is niet verantwoordelijk ingeval van enige discussie met betrekking tot deze intellectuele eigendomsrechten waarvan de Klant de overdracht of enige licentie dient te regelen.

6.4.    De Klant is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van het resultaat door de Klant. ARCSOM doet, behoudens andersluidend akkoord tussen Partijen, geen voorafgaand onderzoek naar intellectuele eigendomsrechten van derden die zouden kunnen gelden en is niet verantwoordelijk indien het resultaat van de ARCSOM Diensten inbreuk zou maken op enige rechten van derden.

6.5.    De Klant erkent dat het inherent is aan de activiteit van ARCSOM om gebruik te maken van bestaande kennis en doorheen opdrachten kennis op te bouwen.
 

7.    Levertermijnen

7.1.    Conform Artikel 2.4 starten de ARCSOM Diensten op het tijdstip zoals bepaald door Partijen in de offerte. 

7.2.    De levertermijn loopt nooit tijdens collectieve verlofperioden van ARCSOM, noch wanneer de levering verhinderd wordt door overmacht. 

7.3.    Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen Partijen, zijn de in de offerte genoemde termijnen en planning slechts een best mogelijke raming. Een eventuele vertraging kan nooit aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst, een annulering van een bestelling of enige schadevergoeding.

7.4.    Indien de Klant de ARCSOM Diensten of producten niet aanvaardt op het ogenblik dat zij ter beschikking werden gesteld of geleverd, is ARCSOM desalniettemin gemachtigd betaling van de factuur en in voorkomend geval vergoeding van alle kosten en schade van de Klant te vorderen.
 

8.    Producten

8.1.    Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen Partijen, worden enige prijzen verbonden met verkoop geacht te gelden voor producten verpakt in standaard verpakking. Een extraverpakking wordt op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek van de Klant voorzien en doorgerekend aan de Klant.

8.2.    Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst geschiedt de levering van producten “ex works Beersel” (EXW). De goederen worden bij ARCSOM af fabriek verkocht en in ontvangst genomen.

8.3.    Indien ARCSOM op verzoek van de Klant is opgetreden om de bewaring, het vervoer, de verzekering of de douaneformaliteiten te regelen, zal hij hiervoor niet aansprakelijk kunnen worden gesteld. Alle hieruit voortvloeiende kosten zullen worden doorgerekend aan de Klant.

8.4.    Enige producten blijven de eigendom van ARCSOM tot op het ogenblik van de volledige betaling van hun verkoopprijs. ARCSOM houdt zich het recht voor de goederen te revindiceren, bij wie ze zich ook mogen bevinden. In geval van doorverkoop van de goederen, nog steeds eigendom van ARCSOM, aan een derde, draagt de Klant zijn schuldvorderingen op deze derde over aan ARCSOM, onverminderd het recht van ARCSOM om de Klant, die hoofdelijk gehouden blijft, tot betaling aan te spreken.

8.5.    Onverminderd de toepassing van het gemeen recht omtrent verborgen en zichtbare gebreken, zal ARCSOM een onbetwist verborgen gebrek bij de levering van de producten dat niet het gevolg is van onoverwinnelijke onwetendheid van ARCSOM of van een foutieve tussenkomst van de Klant of derden, verhelpen door herstel of vervanging. ARCSOM zal buiten deze verplichting tot reparatie tot geen enkele andere garantie of schadevergoeding gehouden zijn. Deze bepaling is niet van toepassing op de ADAT software waarvoor de Gebruiksvoorwaarden integraal gelden.
 

9.    Installatie, integratie of onderhoud

9.1.    Installatie en integratie van het finale resultaat maakt deel uit van de Opdracht. Onderhoud maakt evenwel geen deel uit van de Opdracht, behoudens andersluidende afspraak tussen partijen. Nochtans kan ARCSOM schriftelijk akkoord gaan om onder bepaalde voorwaarden op aanvraag van de Klant dit onderhoud te doen, al dan niet door middel van onderaannemers.

9.2.    De Klant moet op zijn kosten alle tijd, bijstand en materiaal die voor de installatie of onderhoud nodig zijn ter beschikking stellen.

9.3.    Installatie, integratie of onderhoud uitgevoerd door ARCSOM zijn inspanningsverbintenissen. ARCSOM is aldus niet aansprakelijk voor enige verminderde of slechte werking van machines, productie of processen, noch voor onderbreking of stilstand.

9.4.    De Klant zal ARCSOM, diens personeel of onderaannemers, tijdig en volledig informeren over enige veiligheidsvoorschriften die gelden in de werkplaats. In het bijzonder dienen: 

 • enige machines of productielijnen te worden stopgezet door de Klant; 
 • enige installaties uitsluitend ter beschikking te worden gesteld na het buiten spanning stellen en na aarding van enige elektrische geleiders;
 • machines en installaties uitsluitend te worden gestart na toestemming van de verantwoordelijke en/of veiligheidsadviseur van de Klant.

9.5.    De Klant houdt tijdens de installatie, integratie of onderhoud te allen tijde toezicht op de machines, installaties of enig materiaal van de Klant. ARCSOM is niet aansprakelijk voor enige schade aan deze machines, installaties of enige materiaal van de Klant. 

9.6.    De Klant is als enige verantwoordelijk voor het beheer van enige gebruikersnamen en paswoorden van enige Diensten of toepassingen. 
 

10.    Waarborg en aansprakelijkheid

10.1.    De verantwoordelijkheid van ARCSOM is uitsluitend beperkt tot het herstel of de vervanging van enige producten of oplossingen die onder de Diensten door ARCSOM worden geleverd en waarvan een gebrekkige werking zijn oorzaak vindt in een toewijsbare fout of ernstige nalatigheid van ARCSOM tijdens installatie of integratie. Niet alleen dient deze klant de fout te bewijzen, maar tevens dient ze schriftelijk gemeld te worden uiterlijk binnen drie (3) maanden na installatie of integratie. 

10.2.    Enige gebrekkige werking na het verstrijken van voormelde periode, kan het voorwerp uitmaken van een interventie door ARCSOM onder een daartoe door de klant te sluiten onderhoudsovereenkomst of mits betaling van enige onderhoudskosten in regie.

10.3.    ARCSOM is niet aansprakelijk voor enig gebruik, enige exploitatie of commercialisatie door de Klant van het resultaat, noch is ARCSOM aansprakelijk voor enige voorzienbare schade die zou voortvloeien uit dit gebruik, de exploitatie of commercialisatie, behoudens ingeval van opzet of bedrog. 

10.4.    ARCSOM is niet verantwoordelijk voor enige onrechtstreekse schade, zoals onder andere schade aan andere goederen van de Klant, verlies van een kans of verliezen verbonden aan de professionele activiteit van de Klant, winstderving, daling van omzet, verminderde productie-efficiëntie, verlies van klanten of data.

10.5.    ARCSOM is in geen geval aansprakelijk voor eender welke schade veroorzaakt:

 • indien niet kan aangetoond worden dat de gebreken op het ogenblik van het in het verkeer brengen van enig product of dienst aanwezig waren;
 • ingeval ARCSOM gezien de stand van wetenschap en techniek niet op de hoogte kon zijn van de aanwezigheid van de gebreken;
 • als gevolg van de overeenstemming met dwingende voorschriften uitgaande van de overheid;
 • door het concept, proces of de productie waarin het resultaat geïncorporeerd, geïnstalleerd of gemonteerd worden;
 • als gevolg van het gebrekkig functioneren van de internetverbinding, breedbandverbinding, of eender welke andere dienst, infrastructuur of hosting waarover ARCSOM geen controle heeft;
 • door defecten in de hardware of software die de Klant gebruikt in combinatie met het resultaat van de ARCSOM Diensten;
 • door virussen, trojan horses of bugs in de hardware of software die de Klant gebruikt en niet door ARCSOM werd geleverd of ter beschikking gesteld;
 • door fouten of nalatigheden van de Klant, of enige derde, waaronder onder andere foutieve instructies, foutieve manoeuvres, verkeerde bediening, transformaties aan enige hardware of software;
 • door een gebrek aan onderhoud of aan een onderhoud dat in strijd is met de onderhoudsvoorschriften opgesteld door ARCSOM;
 • door normale slijtage, het gebruik door de Klant of door de inhoud die de Klant geeft aan het resultaat;
 • door een gebruik door de Klant of enige derde dat in strijd is met het doel waarvoor de ARCSOM Diensten bestemd zijn, met geldende regelgeving, waaronder in het bijzonder, zonder exhaustief te zijn, enige veiligheidsvoorschriften, inbreuk op privacy regelgeving, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, etc.; 
 • door de tussenkomst van een niet door ARCSOM erkende of gecertificeerde derde;
 • door de producten en diensten van derden, de wijze waarop deze worden aangeboden, verkocht, verhuurd, gebruikt, geleverd of uitgevoerd.

10.6.    De Klant zal ARCSOM vrijwaren tegen alle aanspraken of vorderingen die derden tegen hem zouden kunnen richten op grond van enig gebrek of schade voortvloeiende uit de omstandigheden zoals hiervoor opgesomd.

10.7.    Voor zover als nodig is de maximale aansprakelijkheid van ARCSOM beperkt tot de facturen (excl. BTW) betaald door de Klant voor de ARCSOM Diensten of producten.
 

11.    Overmacht

11.1.    Onder overmacht wordt verstaan alle omstandigheden die zich buiten de wil van één der Partijen voordoen na de totstandkoming der overeenkomst, niet aan hen kunnen worden toegerekend en de uitvoering van de overeenkomst verhinderen zoals daar zijn: natuurrampen, terrorisme, politieke onrust of oorlog, brand, mobilisatie, inbeslagneming, embargo, tekort aan vervoermiddelen, algemene schaarste aan grondstoffen, tekortkomingen van toeleveranciers, beperkingen in het energieverbruik, langdurige ziekte enz.

11.2.    De Partij, die zich op de bovenbedoelde omstandigheden beroept, moet de andere Partij van het intreden alsook van het aflopen daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen.

11.3.    Indien de overmacht situatie bij één der Partijen langer duurt dan veertig (40) kalenderdagen zal de overeenkomst door de andere Partij kunnen beëindigd worden bij aangetekend schrijven zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn.

11.4.    Het bestaan van één van deze omstandigheden ontneemt alle aansprakelijkheid uit hoofde van de niet-uitvoering van de overeenkomst tijdens de overmacht situatie, zowel van ARCSOM als van de Klant.
 

12.    Toepasselijk recht

De overeenkomst wordt exclusief beheerst en is opgesteld naar Belgisch recht.
 

13.    Klachten en bevoegde rechtbanken

13.1.    Alle klachten dienen behoorlijk gemotiveerd en rechtstreeks per aangetekend schrijven aan ARCSOM te worden gericht, uiterlijk drie dagen na uitvoering van de Diensten of oplevering, dit op straffe van niet-ontvankelijkheid. Een klacht om welke reden ook mag de Klant niet aanwenden om enige betaling uit te stellen.

13.2.    In geval van betwisting, zijn exclusief de rechtbanken en hoven van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van ARCSOM gevestigd is, bevoegd.


14.    Persoonsgegevens

14.1.    De door de Klant verstrekte persoonsgegevens zullen door ARCSOM uitsluitend worden verwerkt in het kader van het normaal beheer van het klantenbestand. 

14.2.    Mochten de gegevens worden verwerkt om de Klant te informeren over de onderneming, producten en diensten van ARCSOM, dan zal de Klant zich daartoe kunnen inschrijven, dan wel kosteloos verzetten tegen enige verwerking van zijn persoonsgegevens door ARCSOM een eenvoudig verzoek hiertoe te richten per e-mail aan info@arcsom.com.

14.3.    De Klant kan steeds om mededeling en verbetering van zijn persoonsgegevens vragen. Ook hiertoe volstaat het per mail met ARCSOM contact op te nemen.
 

15.    Nietigheid, onuitvoerbaarheid of onafdwingbaarheid

De nietigheid, de onuitvoerbaarheid of de onafdwingbaarheid van een clausule van deze Algemene Voorwaarden laat de geldigheid, de uitvoerbaarheid of de afdwingbaarheid van de Algemene Voorwaarden onverlet.
 

16.    Taal

Enkel de Algemene Verkoopwaarden in de Nederlandse taal zijn maatgevend voor enige interpretatie van de gebruikte bewoordingen. De vertalingen in het Frans zijn enkel opgesteld door ARCSOM voor de verstaanbaarheid van de Klant.